L O Y A

 

O P S T A N D I N G !

 

De Here is waarlijk opgestaan, waarlijk ..!

Zalig, wie dit gelooft, zalig ...!
Want het is zo'n
immens heerlijk gevoel, als je weet dat er iemand is opgestaan uit de doden. De dood is overwonnen!

Deze feestdag is ongetwijfeld de uitbundigste van alle.
Het feest van de Opstanding. Er moet dus goed gefeest worden. Er kan dan lekker worden gegeten en gedronken. Dus maak de lekkerste gerechten klaar voor deze dag en een wijntje mag ook best wel hoor. En ook kan er gedanst worden. Men wordt dan vrolijk en zingt geestelijke liederen.
Men is dan
heel blij in de Here. Want ook de discipelen waren heel blij, toen zij Hem weer zagen. Want kijk:


Johannes 16:

19
Jezus bemerkte, dat zij Hem iets wilden vragen en zeide tot hen: Redeneert gij hierover met elkander, dat Ik zeide: Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien?
20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
21 Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen.
22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal
zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.

 


Index