L O Y A

H e m e l v a a r t !


 

LEKKER FEEST

 

Hemelvaart is wel degelijk een belangrijk feest voor christenen.
Want sommige kerkgenootschappen vieren zelfs geen ene feest, want ze zeggen dat al die christelijke feesten nergens in de Bijbel staat aangegeven. Dat kan best wel. Maar voor Hemelvaart [en ook Opstanding] gaat 't zeker niet op.
Want er staat ergens in de bijbel, dat de
Here Jasjoea wel degelijk oproept tot feest. 't Zit wel verscholen in de tekst.
Eigenlijk zou 't een heel groot vrolijk feest moeten zijn, indien we Hem werkelijk liefhebben.

De tekst is:

Johannes 14:
27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u
verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.

Dus de (meeste) huidige christenen houden niet echt van Hem, want nergens op aarde wordt Hemelvaart groots gevierd. Jammer!
Maar zo kun je dan zien, hoeveel Hij van ons houdt; want Hij geneest toch nog mensen hier en daar op aarde.

 

 

Index